سیاسی

تحلیلی از گزارش واگذاری کنترول و مدیریت بندر گوادر پاکستان به چین

نبشته ای از : جناب میرویس بلخی مقدمه: بیجا نیست که گفته اند، تمدن ها همیشه در کنار آب ها توسعه یافته است. اگر این ادعا تکرار  شود که توسعه اقتصادی دولت- ملت ها  در روزگار حاضر نیز یکی از مهمترین عوامل محسوب می شود، سخن گزاف نخواهد بود. عدم تجانس موقعیت های جغرافیایی کشور […]