ماه : مارس 2017

معلومـات اساسی و درخور تعمق در مورد نهر برزوی دهقان

نهر یکه احیای آن سراب تشنه گی ده ها هزار هکتار زمین لامزوع ولسوالی های تاشقرغان ،نهرشاهی ، بلخ و الی اندخوی را به واقعیت مبدل ساخته و به رونق و گسترده گی زراعت و دام پروری این مناطق می انجامد و صد ها تن از اهالی که در ماورای جریان این نهر قرار خواهند […]