ماه : جولای 2016

جریده ای ملی جهان نما

موسس و مدیر مسول: محمد ظاهر “قاید”
نشرات : هفته وار
زبان نشراتی : فارسی دری و پشتو
محتوای مطالب : خبری ، فرهنگی-اجتماعی و سیاسی
تاریخ انتشار اولین شماره : دوشنبه 6 قوس سال 1351 مطابق 27 نومبر 1972
تاریخ انتشار آخرین شماره : پنجشنبه 4 دلو سال 1352 مطابق 24 جنوری 1974