ماه : می 2016

آدمی مرغ بی بال است

طنزی از : عبدالمتین”پژمان” جمال کودک افلیج است ، که از زمان پا نهادن به عرصه ی وجود تا حال که سنش از 27 سال تجاوز میکند در گهواره به سر میبرد و قطعأ از وطن اصلی خویش ( گهواره) پا برون ننهاده است . زیرا او واکسین “پولیو” نشده ، دست و پا هایش […]

کارت رأی دهی میگیرم

داستان کوتاه از: عبدالمتین “پژمان” کوکب سراسیمه و پریشان با آنکه ازدحام مردم مُجال قدم گذاشتن را برایش تنگ تر ساخته بود ، به پیش میرفت . او سیل آسا هر موانع که پیشاپیشش قرار میگرفت درهم شکسته خویشتن را به محل که محراق ازدحام و بیروبار مردم ، بخصوص زنان بود میرسانید. هوا بسیار […]

جمشید “احمدی”

جمشید (احمدی) فرزند حیت مراد یکتن از شعرای معاصر خلم بوده در سال 1358 خورشیدی در گذر صمد بای ناحیه ی اول شهر داری خلم درآغوش دودمان مستمندی پا به عالم هستی گذاشت تحصیلات ابتدائیه و ثانوی را در مکاتب زادگاهش بپایان رسانید و بنابر مشکلات عدیده از تحصیلات عالی بازماند مدتی بدیار غربت بسربرد […]

محمد اسماعیل اعرج

محمد اسماعیل،اعرج تخلص می کند از شعرای با ذوق ظریف و بذله گوی خُلم است وی فرزند آغا حیدر بوده در سال 1286 خورشیدی در گذرجهانگیر بیگ ناحیه ی اول شهرداری خُلم تولد گردیده است اعرج تحصیلات ابتدائیه را نزد علمای محل فرا گرفت خوشنویسی را آموخت و بعلوم ادبی نیز دسترسی پیدا کرد. اعرج […]

محمد عظیم الفت

محمد عظیم الفت در سال 1280 خورشیدی در خلم تولد یافته و در آن جا نشو ونما نموده است وی بعد از فرا گرفتن علوم متداوله در خلم به شغل میرزای پرداخته است الفت در شعر دارای قریحه ی عالی بوده و در سرودن انواع شعر دسترسی کامل داشت متأسفانه از آثارش جز چند غزلی […]

ابوالفضل سيرت

     اسمش ابوالفضل متخلص به سيرت در سال 1246 ق در خُلم تولد يافته دانشنامۀ ادب فارسي طي جلد سوم در مورد ابوالفضل سيرت چنين مينويسد ( مقدمات علوم را در زادگاهش فرا گرفت در روزگار فرمانروايي امير مظفرالدين < 1177- 1303 ق > رهسپار بخارا شد و تحصيلات خود را در آنجا پي گرفت […]