ماه : مارس 2015

فلسفه نام گذاری خلم – تاشقرغان

پوهاند دوکتور محمد حسین یمین در کتاب قیمت دار خویش ( افغانستان تاریخی فلسفه نام گذاری شهرها، شهرک ها، کوه ها و دریاها) در مورد فلسفه نام گذاری خلم چنین می نویسد ” یکی از وجه تسمیه شهرک خلم بنام بانی و موسس این شهر ارتباط میگیرد که گویند زنی بدین نام ملکه شهر بوده […]

آن سوی آزادی

شعری از: میرویس موج مدتی شد زين گلستان نغمهء شادی نيايد جز غم و اندوه نوا ی زين کهن وادی نيايد راد مردان را به تيغ نامرادی خسته سازند کز گروه بی تباران مردی و رادی نيايد چون حبابی هرطرف برپاست تاق کامرانی زين تنگ ظرفان به گيتی کار بنيادی نيايد ا ختيار خويش بردست […]

مرام نشراتی

تارنمای تاشقرغان، آیینه دار مدنیت و فرهنگ سرزمین باستانی و هنر پرور تاشقرغان است. این وبسایت در پهلوی آنکه بزرگان علم و هنر تاشقرغان را به معرفی میگیرد، از امروزیان نیز یاد نموده و به معرفی و ارائه داشته های فرهنگی و هنری بخردان و فرزانگان این خطه ء‌ همیشه بهار مبادرت خواهد ورزید. تاشقرغان […]

خُلم باستانی آشیان عقابان مغرور

خُلم باستانی را پاس داریم. این مام گرامی را گرامی تر از جان داریم. این خطه ء مردخیز را بستاییم. فرهنگ پربارش را چون مردمک چشم دوست داریم. از ورزیدگی ها و بهمنشی های نیاکان ورجاوند خویش درس ها گیریم و آموزه های طلایی شانرا سرمشق سازیم. با مشعل آزادی و آزادگی بسوی آفتاب حقیقت […]